I Mørenot prioriterer vi fire fokusområder innen bærekraft

Vi baserer bærekraftarbeidet vårt på en dobbel-materialitetsanalyse hvor vi først har vurdert Mørenots ESG (Environment - Social - Governance) påvirkning på omverden og deretter omverdenens påvirkning på Mørenot. Dette resulterer i en rekke miljømessige, sosiale og forretningsetiske aspekter som vurderes ut ifra vesentlighet for Mørenot og våre interessenter: ansatte, kunder, leverandører mfl.

Produkter

Bærekraftige og sirkulære løsninger

Vi vil være en driver i utviklingen av løsninger som bidrar til en sirkulær økonomi og bærekraftig høsting av havets ressurser. Dette er en utfordring vi tilnærmer oss fra to vinkler. Vi har iverksatt et arbeid for å kartlegge CO2 avtrykket våre eksisterende produkter. Samtidig skal vi utvikle helt nye løsninger, som Mørenot Collect og CATCH Linetech.

Produksjon

Klima og ressurseffektiv produksjon

Vi skal forstå klimapåvirkningen av vår drift, og jobbe målrettet med å redusere denne. I dag rapporterer Mørenot på utslipp direkte kontrollert av selskapet (Scope 1) og indirekte klimautslipp knyttet til innkjøpt energi (Scope 2). Samtidig iverksetter vi initiativ for å redusere egne klimautslipp. Et viktig tiltak for oss har vært utviklingen av tørkesystem drevet på elektrisitet og varmegjenvinning for våre servicestasjoner.

Mennesker

En attraktiv arbeidsgiver med et bærekraftig tankesett

Våre ansatte er vår viktigste ressurs. Mørenot skal være en god arbeidsplass hvor våre ansatte opplever arbeidshverdagen som meningsfull og givende.

Verdikjede

Etikk og transparens I verdikjeden

Mørenot skal være en pådriver for en etisk og transparent verdikjede i våre industrier. Vi har utformet en Supply Chain Code of Conduct som tydelig definerer våre forventinger til både leverandører og samarbeidspartnere. Vi jobber kontinuerlig for å sørge for at disse etterleves.

Vi har identifisert fire av bærekraftsmålene til FN der vi mener at Mørenot kan gjøre en forskjell

m___l 2- bokm___l.png


I Mørenot kan vi bidra gjennom å støtte bærekraftige systemer for matproduksjon (2.4) og bidra til å sikre trygg og næringsrik mat for alle (2.1). 

m___l 8- bokm___l.png


I Mørenot kan vi bidra gjennom å sikre anstendige arbeidsforhold i verdikjeden vår (8.8) og bidra til full og produktiv sysselsetting for alle (8.5).

m___l 12- bokm___l.png


I Mørenot kan vi bidra gjennom å arbeide for ansvarlig produksjon og forbruk, samt en mer miljøvennlig forvaltning av kjemikaler og alle former for avfall gjennom hele livssyklusen (12.4). 

Vi kan forbedre sirkulariteten i våre produkters livssyklus og i våre egne operasjoner (12.5).

m___l 14- bokm___l.png


I Mørenot kan vi bidra gjennom å utvikle produkter som muliggjør bærekraftig høsting av havet, og bidra til å forebygge og redusere alle former for marin forsøpling (14.1). 


Kontaktpersoner

Marthe Amundsen Brodahl

Strategy and Business Development Manager