Vis innholdsfortegnelse

1. Produsentinformasjon

1.1 Produsentinformasjon

Mørenot Aquaculture AS er en internasjonal leverandør av utstyr og tjenester til sjøbasert fiskeoppdrett. Tradisjonelt håndverk kombinert med offensiv satsing på FoU og kvalitetsarbeid gjør at vi kan tilby våre kunder innovative løsninger og best mulig kvalitet til konkurransedyktige priser.

Mørenot AS er ISO 9001 sertifisert og konsernets utvalg av notposer og fortøyningskomponenter er produktsertifisert i henhold til NS 9415:2009. Vårt konsulentselskap Aqua Knowledge AS er akkreditert iht. ISO 17020 for å utføre fortøyningsanalyser iht. NS 9415:2009 og NYTEK-forskriften.

Les mer på: www.morenot.no

Vi er representert langs hele kysten i Norge samt Canada, GB, Spania og Chile. 

Selskapets hovedkontor er i Ålesund.

Mørenot Aquaculture AS

Langelandsvegen 35
NO-6010 Ålesund, Norway
Tel: +47 70 20 95 00
aquaculture@morenot.no

Oppdrettsposer - Kart.jpg

Mørenot Aquaculture AS og flere avdelinger er sertifisert som produsent av oppdrettsposer i henhold til Nytek forskriften og NS 9415:2009 Alle våre servicestasjoner er sertifisert og godkjent for å utføre reparasjon av brukte oppdrettsposer.

Oversikt over sertifiserte Mørenot Aquaculture avdelinger
AvdelingAdresse og telefonnummerSertifisert produsent av oppdrettsposerSertifisert servicestasjon
Mørenot Aquaculture AS6010 Ålesund
Tlf: 70 20 95 00
E-post: aquaculture@morenot.no
JaNei
Mørenot Hammerfest Fjordavn. 30
9610 Rypefjord
Tlf: 78 41 20 43
NeiJa
Mørenot SteigenLangnesvik
8286 Norfold
Tlf: 75 77 97 00
NeiJa
Mørenot OsenPeter Hepsøs vei 69
7740 Steinsdalen
Tlf: 70 20 95 00
NeiJa
Mørenot Øksningan Øksningan
8850 Herøy
Tlf: 75 05 94 90
JaJa
Mørenot Vevang 6494 Vevang
Tlf: 71 29 96 30
JaJa
Mørenot Radøy 5938 Sæbøvågen
Tlf: 56 34 99 40
NeiJa
Mørenot Karmsund Husøyveien 270
4262 Avaldsnes
Tlf: 52 84 57 70
NeiJa
Mørenot SpainSt Carles de la RapitaJa
Nei
Morenot BalticUAB Morenot Baltic Pramonės pr. 6-2 Plungė LT-90112 LithuaniaJaNei



Sertifisering av våre produkter og våre produksjonsbedrifter utføres av Aquastructures AS. Vi har jevnlig revisjon fra vårt sertifiseringsselskap og gjennomfører internrevisjoner en gang i året.

Aqua structures.jpg

2. Definisjoner

- bendsling
serie stikk
- brukerhåndbok
dokument som beskriver korrekt identifikasjon av deler, transport, lagring, håndtering, montering, grensesnitt, drift av og begrensninger til hovedkomponenter i oppdrettsanlegget
- bunnring
utspilingssystem i PE rør koblet til flytekrage og not
- bunntau
horisontalt tau mellom side og bunn i notposen
- bølgehøyde
vertikal avstand mellom en bølgetopp og foregående bølgedal
- dimensjonering
fastleggelse av dimensjoner eller påvisning av at dimensjonene er tilstrekkelige til at kravene i grensetilstandene er tilfredsstilt [NS 3472] MERKNAD. Eksempel på dimensjoner er utstrekning i en bestemt retning for en komponent. Lengde, bredde, tykkelse, høyde, dybde, diameter eller utstrekning langs en bestemt linje, for eksempel omkrets.
- drift
oppdrett av fisk på lokalitet, innbefattet alle operasjoner som utføres på lokalitet mens oppdrett av fisk foregår og som har relevans for rømming
- dødfisksamler dødfiskhåv
redskap for fjerning av død fisk fra notposen
- ekstrautstyr
teknisk utstyr, fastmontert eller flyttbart, som brukes til å utføre visse operasjoner på et oppdrettsanlegg
- etterkontroll
kontroll av dokumentasjon, prosjektering, utførelse og montering av flytende oppdrettsanlegg med dets hovedkomponenter og eventuelt ekstrautstyr på lokalitet
- ettersyn inspeksjon
systematisk undersøkelse/gjennomgang, gjerne visuelt, av at utstyr tilfredsstiller de kravene som er satt
- felling
søm for sammenføyning av tau og notlin
- fellingstau
tau som er en del av notposens konstruksjon og som er sydd fast til notlinet fiber eller kordel som brukes som hovedbestanddel i nottråd eller tau
- flexiloop
løkke av polyesterslings til innfestning av not til flytekrage og fra not til utspilingssystem
- flytekrage
ramme som gir oppdrift og feste for notpose MERKNAD. En flytekrage er en komplett enhet bestående av flyterør, klammer og nødvendige ekstrautstyr.
- flytende oppdrettsanlegg totalanlegg
flytende eller nedsenkbart flytende oppdrettsanlegg, sammensatt av hovedkomponenter, hvor levende fisk fôres, behandles eller oppbevares
- flåte lekter
Flytende arbeidsstasjon, frittliggende eller integrert, med teknisk utstyr for å utføre visse funksjoner knyttet til oppdrett MERKNAD. Slike funksjoner kan være lagring, foring, strømforsyning, bemanning og overvåking av lokaliteten.
- fortøyning
system av liner og bunnfester for å holde flytekragen i ønsket posisjon og stilling
- gnag
svekkelse av styrke på utstyr som resultat av skjær eller friksjon
- hoppenett
del av notpose plassert mellom topptau og hovedtau
- hovedkomponent
én av fire bestanddeler som et flytende oppdrettsanlegg består av, nemlig notpose, flytekrage, flåte og fortøyning
- hovedtau
horisontalt tau plassert under topptauet, der notposen er festet til flytekragen
- kause
innsats for å beskytte tauløkke
- krysstau
fortsettelse av sidetau, som alene eller sammenføyd med andre krysser bunnen til motstående sidetau MERKNAD. Eventuelt andre tau som monteres på bunnen, er i denne standarden ikke å anse som krysstau.
- lagring
oppbevaring av hele eller deler av hovedkomponent som ikke er i bruk
- lodd
vekt eller annen anordning festet direkte eller indirekte til en notpose for å spile denne ut
- logg
skriftlig dokumentasjon som beskriver utførte handlinger, samt tidspunkt og utførende person
- løftetau
sidetau som fortsetter som krysstau i bunnen av notposen
- maske
åpning i notlin samt tråd som danner avgrensningen av åpningen MERKNAD. I notposer er det to masketyper som benyttes, bestemt av maskenes geometri, nemlig firkantmasker og sekskantmasker (heksagonale masker).
- maskestørrelse [NS-EN ISO 1107]
- lengde på maskeside halvmaske
avstand mellom sentrum av to påfølgende knuter/sammenføyninger
- maskelengde
avstand mellom sentrum av to motstående knuter/sammenføyninger i samme maske når denne er strukket helt ut
- maskeåpning
avstand mellom to motstående knuter/sammenføyninger i samme maske når denne er strukket helt ut
- merd
flytekrage med fastmontert notpose
- merking
entydig identifikator på deler av eller en hel hovedkomponent, for å lette gjenfinning og sporbarhet
- montering installering
sammensetning av deler til en hovedkomponent eller sammensetning av hovedkomponenter og/eller ekstrautstyr til et flytende oppdrettsanlegg på lokalitet
- notlin
nett brukt i notposer
- notpose not oppdrettsnot
komplett sammensatt pose av notlin for å holde oppdrettsfisk på plass
- reparasjon
operasjon for å gjenopprette et utstyrs funksjon, kapasitet og styrke
- rutinemessig ettersyn
ettersyn som foretas hyppig, dvs. etter gitte intervaller eller etter spesielle hendelser, for å avdekke eventuelle feil og mangler, som kan skyldes bruk, værforhold, hærverk eller lignende MERKNAD. Intervall for rutinemessig ettersyn kan for eksempel være ukentlig
- sekvensielt hovedettersyn
ettersyn som foretas etter faste intervaller for å fastslå utstyrets nivå i forhold til laster, funksjon, stabilitet, kapasitet og styrke MERKNAD. Intervall for sekvensielt hovedettersyn kan for eksempel være halvårlig
- sidetau
vertikalt tau i notposen
- signifikant bølgehøyde
gjennomsnittlig bølgehøyde for den høyeste tredjedelen av bølgene i en registrering
- sikker knute
knute som ikke løsner eller får tauet til å ryke ut fra funksjon eller påført last i fortøyning eller notpose MERKNAD. Man skal søke å bruke en knute som i minst mulig grad reduserer styrken på tauet
- soliditet
forholdet mellom projisert notlinareal og totalt areal på et notpanel
- topptau
øverste horisontale tau på en notpose
- transport
forflytting av utstyr fra produsent/utstyrsleverandør til oppdretter
- tråd
oppspunnet filament
- utskifting
erstatning av del i eller en hel hovedkomponent ved at denne tas ut og en annen settes inn
- vedlikehold
operasjon som skal hindre at utstyr blir svekket i forhold til tiltenkt funksjon, kapasitet og styrke

3. Produktinformasjon

Notposer levert av Mørenot Aquaculture AS er produsert av høykvalitets innsatsvarer og montert med bruk av moderne symaskiner. Alle våre avdelinger som monterer og reparerer notposer har høyt kvalifiserte medarbeidere med lang erfaring innen notfaget. Strengere krav til oppdrettsbransjen og det faktum at fiskeoppdrett flyttes til mer eksponerte lokaliteter gjør at Mørenot Aquaculture har høyt fokus på utvikling av stadig bedre og sikrere notprodukter. Alle notmodeller som leveres av oss har vært gjennom omfattende testing og modellforsøk samt simulering i avanserte dataprogrammer. Dette gjør at du som kunde kan være trygg på at en notpose fra Mørenot Aquaculture vil bidra til en sikrere og mer lønnsom produksjon av oppdrettsfisk.

3.1 Identifikasjon av produkt

Ved mottak av en Mørenot Aquaculture oppdrettspose vil transportemballasjen være merket med:

 • Navn på kunde
 • ID-nummer på noten
 • Omkrets
 • Dybde

Notposen er identifisert med firkantede plastrør som er montert på topptauet (jevnt fordelt). I tillegg er det montert et plastrør i senter bunn. Plastrørene er merket med viktig informasjon og det er viktig at merkene er godt synlig til enhver tid. Merkene har inngravert følgende tekst:

 • Produsent navn (hvilken Mørenot Aquaculture bedrift som har produsert notposen)
 • Produksjonsår
 • Serienummer
 • Dimensjonsklasse
 • Omkrets, dybde, notnummer og maskestørrelse i halvmaske
Oppdrettsposer - firkantplastrør.jpg
Not ID-merke (firkantplastrør)


Notposen har også påmontert flere merkeflagg. Disse er plassert i senter bunn og ved topptau på notposen. På merkeflagget står produsent navn på den ene siden. På andre siden står id-nummer, kundens navn og dimensjoner på noten.

Oppdrettsposer - merkeflaggjpg.jpg
Not ID-merkeflagg


ID-nummeret på noten samsvarer med sertifikatnummeret. Sertifikatet og øvrig produktdokumentasjon kan lastes ned fra vår Netlog. Brukernavn og passord tildeles av produsenten av noten. Du kan logge inn i vår Netlog her.

3.2 Krav til endringer

Reparasjon og ombygging av nøter skal kunne utføres ved servicestasjon i Mørenot gruppen. Det er utarbeidet prosedyrer for ombygging av oppdrettsnøter som den enkelte servicestasjon skal forholde seg til i arbeidet. Servicestasjonen plikter å påse at dette skjer i samsvar med gjeldende regelverk og brukerhåndbok fra produsent. Servicestasjonen skal dokumentere alle endringene.

Større endringer og vesentlige ombygginger skal skje i samråd med produsenten. Med større endringer menes først og fremst endringer som fører til at notposen endrer dimensjonsklasse, men også endringer som innenfor dimensjonsklassen kan føre til at notposen utsettes for større belastning enn forutsatt i opprinnelig sertifikat.

Endring av originalsertifikat kan kun utføres av produsenten av notposen. Et godkjent monteringssted utenfor Mørenot gruppen kan ikke endre sertifikatet på en notpose produsert av Mørenot Aquaculture eller noen av selskapene i gruppen.

4. Hovedkomponenten og dens bestanddeler

4.1 Tegninger

For hver notpose som skal produseres av blir det utarbeidet en teknisk tegning som skal være tilgjengelig for det personellet som produserer notposen. For deg som kunde kan tegningen være nyttig i flere sammenhenger og vi gjør derfor denne tilgjengelig på vår netlog som en del av produktdokumentasjonen til notposen. Du kan logge inn i vår Netlog her.

Eksempel på tegning av not:

Oppdrettsposer - løkkemodell.jpg

4.2 Oversikt over Mørenot Aquaculture’s notmodeller

Mørenot Aquaculture produserer et stort spekte av notposer tilpasset forskjellige flytekrager og oppdretterens driftsmetoder. 

I utgangspunktet er alle notposer skreddersydde til hver kunde, men utgangspunktet er velprøvde basismodeller som kan tilpasses alle behov.

Oversikt over basismodeller fra Mørenot Aquaculture AS. Alle modeller kan tilpasses kundens behov, lokalitetens miljø og øvrige utstyr på lokaliteten.

MN-firkant
MN-firkant
MN sylinder
MN sylinder
MN-spisspose med senterlodd
MN-spisspose med senterlodd
MN halvkon
MN halvkon
MN-spisspose med innvendig bunn
MN-spisspose med innvendig bunn
MN sylinder med bunnring direkte i notpose
MN sylinder med bunnring direkte i notpose

4.3 Bestanddeler

Notposen er satt sammen av notlin og tauverk. Mørenot Aquaculture har 4 typer notlin som kan benyttes til oppdrett. Dette er følgende:

 • Nylon
 • Plexus
 • Dyneema®
 • HDPE

Alle typer er notlin med eller uten knuter som produseres ved våre fabrikker i Norge eller hos andre produsenter.

Nylon er det mest brukte materialet i oppdrettsposer i dag, men ved behov for en sterkere not med tynnere tråd er vårt egenutviklede Plexus notlin et veldig bra alternativ. Dette notlinet er en mix av polyester og Dyneema® fiber. Vi produserer også notlin i ren Dyneema® kvalitet og kan med dette levere notposer tilpasset ekstreme forhold. Dyneema® er regnet som verdens sterkeste fiber og har i tillegg til overlegen styrke en god slitebestandighet som gjør at det tåler mye gnag og slitasje over tid. HDPE, High Dencity PolyEtylene nøter produseres av notlin både med og uten knuter. Notlinet produseres hos godkjente leverandører og benyttes til utvalgte nøter og notdesign.

Som tauverk benyttes hovedsakelig danline tau og Plexus® tau laget av Dyneema® fiber. I klasse 0 notposer benyttes i tillegg Polyester stropp (Flexiloop) som gir en ekstra styrke i innfestingspunktet mot flytekragen. Det kan også påmonteres diverse løkker og ringer i forskjellige materialer. Dette bestemmes i dialog med kunden i forkant av hver not som skal produseres.

Alle metoder for sammenkobling av tau og montering av løkker og ringer er grundig testet og dokumentert slik at det ikke oppstår uheldige situasjoner ved bruk og håndtering. Alle typer løkker, ringer og tau er beskrevet med tekst og symboler på tekniske tegninger som utarbeides for hver notpose.

Oppdrettsposer - bestanddeler.jpg


1. Flexiloop løkke montert på hovedtau 2. Standard tauløkke 3. Symbol liste (fra tegning)


Løftetau merkes med merkeflagg som festes på sidetauet mellom hovedtau og topptau. Merkeflagget for løftetau er grønt med påskriften ”LØFTETAU”. Merkeflagget for sidetau som ikke er løftetau er rødt med påskriften ”SIDETAU”.

Ved håndtering og løft av notposen skal det ikke løftes i sidetau. Dette punktet er ikke beregnet for å tåle last av nedloddingssystem og notposen kan skades dersom dette tauet brukes til tunge løft.

Løftetau skal brukes ved opplining av notposen. Dette tauet fortsetter inn mot bunn som krysstau og notlinet vil ikke få overbelastning ved bruk av riktig tau. Det er uansett viktig å være varsom når notposen skal håndteres for å unngå rømming.

Oppdrettsposer - løftetau.jpg


Merkeflagg på løftetau

Oppdrettsposer - sidetau.jpg
Merkeflagg på sidetau


ID-nummeret på noten samsvarer med sertifikatnummeret. ID-nummer er unikt og alle materialer som er brukt i noten kan spores etter dette. På produksjonsordren til hver notpose noteres sertifikatnummer til alle innsatsvarer slik at disse kan spores og kontrolleres ved behov.

5. Forutsetninger og begrensninger i bruk av noten

5.1 Dimensjonsklasse

Notposen skal kun brukes på lokaliteter den er godkjent for. Dimensjonsklassen for noten er oppgitt på sertifikatet. Dimensjonsklasse I til og med VII er godkjent for bruk på lokaliteter med dimensjonerende signifikant bølgehøyde lavere enn 2,5 m og dimensjonerende strømhastighet lavere enn 0,75 m/s. Notposer som skal plasseres på lokaliteter som overskrider disse grensene må prosjekteres og sertifiseres i dimensjonsklasse 0.

Mørenot Aquaculture kan utføre beregninger og analyser av notposer i klasse 0 hos Aqua Knowledge som er et selskap i Mørenot gruppen eller hos andre leverandører av tjenesten. Verdier for bølge og strømforhold er beskrevet i lokalitetens lokalitetsklassifisering.

Det er oppdretters ansvar å påse at noten har riktig dimensjonsklasse i forhold til miljøforhold på lokaliteten der notposen skal brukes

5.2 Gyldighetsperiode

Notposens produktsertifikat er kun gyldig så lenge kravene i brukerhåndboken og NS 9415 etterfølges.

Produktdokumentasjonen på ny not er gyldig i 36 mnd. Etter 24 mnd. skal notposen ha gyldig servicekort som vedlegg til sertifikat.

Når notlinets styrke er 100 % eller mer, av kravet til bruddstyrken i ny not i Tabell 9, har servicekortet en gyldighetsperiode på 24 mnd. Ved styrke på mellom 100 og 65 % (60 % for hoppenett) har servicekortet en gyldighet på 12 mnd.

Når styrken på notlinet er under 65 % (60 % for hoppenettet) skal ikke noten lenger brukes til oppdrett av fisk.

Produktdokumentasjonens gyldighetsperiode starter når noten er satt i sjø, men høyst 12 måneder etter utstedelsesdato. Dette forutsetter at noten er håndtert og lagret i henhold til kravene i brukerhåndboka.

I spesielle tilfeller, der produktdokumentasjonens gyldighetsperiode går ut før notposen blir tatt opp kan et sertifisert serviceverksted vurdere om ytterligere tre måneders forlenging av gyldighetsperioden kan gis på bakgrunn av notposens dokumentasjon samt visuell vurdering av notposen. Alle serviceverksteder i Mørenot Aquaculture har kompetanse og fastsatte prosedyrer for å kunne vurdere videre forlengelse av gyldighetstid.

5.3 Kontroll før bruk

Bruker er ansvarlig for å kontrollere nye poser og poser som kommer tilbake fra service før det settes fisk i dem. Dette på grunn av at posen kan ha blitt skadet under transport eller lagring. Kontrollen skal omfatte inspeksjon av notlin, sømmer og tauverk. Inspeksjonen bør foretas av dykker eller ROV og skal utføres etter at noten er satt i sjø og lodd eller utspilingssystem er ferdig montert. Inspeksjonen skal også kontrollere at noten står korrekt i sjøen. Ved reparasjon av skader som er oppstått under håndtering se veiledning i kapittel 9 – vedlikehold.

Mørenot Aquaculture har utarbeidet en tabell som angir maks tillatte laster påført notposen fra flytekragen og som også setter begrensninger og anbefalinger med hensyn til nedlodding av notposen. Nedlodding av notposen må vurderes i forhold til strømhastighet på lokaliteten og nedloddingsmetode.

Verdiene i tabellen er utarbeidet på bakgrunn av analyser, beregninger og modelltesting.

Tabellen Notmodeller i Mørenot-gruppen er lagt inn på siste side i brukerhåndboken.

5.4 Kritisk mengde dødfisk

For at oppsamling av dødfisk skal fungere best mulig er det viktig at notposen er riktig innfestet i flyteringen og riktig nedloddet. Da står notposen inkludert bunn uten bukter og folder på tau eller notlin. Dette er en forutsetning for at dødfisken skal samle seg i senter av bunnen og at dødfiskhåndteringen skal fungere optimalt. Bruker må ha gode rutiner for overvåking av fisken og gode rutiner for fjerning av dødfisk. Fjerning av dødfisk bør foregå daglig. Teoretisk kapasitet for kritisk mengde dødfisk per krysstau:

Krysstau Notposens kapasitet per krysstau:
Dim:Bruddstyrke:I sjø:I luft:
12 mm2800 kg 5600 kg560 kg
14 mm3600 kg7200 kg720 kg
16 mm4550 kg9100 kg910 kg
18 mm5550 kg11100 kg1110 kg
20 mm6650 kg13300 kg1330 kg
22 mm8100 kg16200 kg1620 kg

Forutsetninger: - Tauet er det bærende elementet i bunnen - Lastfaktor for tau med knute: 5,0 - Vekten av dødfisken fordeler seg jevnt utover bunnen - Vekt av død fisk i sjø er 10 % av vekt i luft

For å finne notposens kapasitet for kritisk mengde dødfisk multipliseres ”Notposens kapasitet per krysstau” med antall krysstau i riktig dimensjon. Antall krysstau og dimensjon på krysstau finnes på sertifikatet og tegningen av notposen.

6. Transport og lagring

6.1 Pakking, lasting, lossing, transport og lagring

Mottak av oppdrettsnot:

Straks noten blir levert av transportør skal emballasjen kontrolleres for hull og skader. Dersom emballasjen er skadet kan dette bety at også noten har blitt skadet under transport. Visuell inspeksjon skal foretas straks og er noten skadet skal transportør og leverandør varsles. Ved større skader skal det avtales å returnere noten til leverandør eller et av leverandørs selskaper for reparasjon.

Utpakking:
Utpakking av nøter bør helst skje så nært tidspunkt for utsett som mulig. Notposen bør tas direkte fra original emballasje ved utsett. Dersom noten har vært utpakket må den transporteres forsvarlig. Det anbefales kar eller storsekk ved transport av uemballert not.

Lagring:
Selv om materialene er stabilisert mot Ultrafiolett lys (UV-lys), skal ikke notposene ligge lagret i direkte sollys over lengre tid, fibrene vil da kunne bli svekket. Det anbefales at notposene ikke lagres hvor de utsettes for sollys men under dekke eller i emballasje til de skal settes ut på lokasjon.

Materialene i notposer og tau er ømfintlig for klemming, skrubbing, kutting/filing mot skarpe kanter og ru overflater.
NB! Nøter må ikke utsettes for maursyre, kaustisk soda eller andre kjemikalier som kan skade notlinet eller tauverket.

6.2 Håndtering ved lasting og lossing

Det skal kun brukes godkjent løfteredskap for lasting/lossing av nøter fra bil/båt. Lasting og lossing skal foretas med forsiktighet for å hindre skade på noten eller notens emballasje. Er emballasjen ubeskadiget ved mottak bør oppdretter ikke foreta utpakking før videre intern transport og eventuelt lagring.

6.3 Sleping

Nota skal være jevnt festet til flytekrage. Ved sleping der notposen er innfestet i flytekragen, skal den relative hastigheten til notposen i forhold til vannmassene, ikke overstige den maksimale strømmen notposen er sertifisert for. Slepetau skal ikke festes direkte i not. For dimensjonsklasse I – VII er den maksimalt tillatte strømhastigheten 0, 75 m/sek. For nøter i dimensjonsklasse 0, se sertifikatet eller produktbeskrivelsen av noten.

7. Montering

7.1 Før noten tas i bruk

Noten skal kun brukes på lokaliteter den er godkjent for. Dimensjonsklassen for noten er oppgitt på sertifikatet for noten. Det er oppdretters ansvar å påse at noten har riktig dimensjonsklasse (ref NS 9415, Tabell 8) og at forholdene på lokaliteten ikke overstiger begrensningene på bølgehøyde (maksimalt signifikant bølgehøyde 2,5 m) og strømhastighet (maksimalt dimensjonerende strømhastighet 0,75 m/sek.).

Bruker er ansvarlig for å kontrollere nye notposer og notposer som kommer tilbake fra service før det settes fisk i dem. Dette på grunn av at noten kan ha blitt skadet under transport, håndtering eller lagring. Kontrollen skal omfatte inspeksjon av notlin, sømmer og tau for hull og skader og at noten står korrekt i sjøen, uten å komme i kontakt med andre hovedkomponenter, lodd eller utspilingssystem. Kontrollen skal utføres etter noten er satt i sjø og påsatt alle lodd eller montert i utspilingssystem. Kontrollen bør foretas av dykker eller ROV.

7.2 Kvalifikasjonskrav

Montering av not i oppdrettsanlegg og inspeksjon av not skal kun foretas av personer med erfaring eller som har fått grundig opplæring av erfarent personell. Feil montering kan føre til uønskede hendelser og i verste fall rømming av fisk

7.3 Monteringsanvisning – not i flytekrage


Brukerhåndbok for notpose og flytekrage skal være tilgjengelig for personell som skal montere not i flytekrage.

Bruker er ansvarlig for at flytekragen har tilstrekkelig kapasitet i innfestingspunktene i forhold til de laster notposen kan påføre flytekragen. Kreftene som oppstår i mest belastet innfestingspunkt er oppgitt i tabellen ”Notmodeller i Mørenot-gruppen” – siste side i brukerhåndboken.

Brukeren skal påse at innfestingspunktene på flytekrage og utspilingssystem stemmer overens med innfestingspunkt på notposen, slik at notposen står riktig i sjøen uten feilbelastninger fra flytekrage og nedlodding. Den skal heller ikke blir påført gnag fra flytekrage, nedloddingssystem, fortøyning eller annet.

Noten skal festes mot flytekragen slik at hovedbelastningen blir tatt opp av taufellingene. Det er innfestingspunktene på hovedtauet som er hovedinnfestingen mot flytekrage.

Lodd eller utspilingssystem skal være festet til innfestingsløkkene på bunntauet og i senter av bunnen.

NB! Innfesting av not til utspilingssystem skal kun skje i innfestingsløkker på bunntauet i forlengelsen av løftetau (der sidetauet fortsetter som krysstau).

Oppdrettsposer - løkkemodell.jpg
Kun løkker som er tilknyttet løftetau (blå løkker på grønt tau) skal benyttes til lodd eller annet utspilingssyste

Lodd eller utspilingssystem som er innfestet i noten eller i flytekragen skal være plassert slik at det ikke fører til gnag på notposen ved strøm eller bølgeforhold som notposen er beregnet for.

Loddene eller utspilingssystemet bør være innfestet på en måte som gjør at belastningen på noten kan oppheves før opphaling av noten. All belastning fra lodd eller utspilingssystem skal være fjernet før noten heves.

Utsett må foretas på en kontrollert måte, og med riktig dimensjonert løfteutstyr i forhold til notstørrelsen for å hindre skader eller uhell.

Alle gjennomføringer av forslanger, tau og lignende i noten, må sikres, festes og beskyttes, for å unngå gnag og forebygge skade på notlinet. Vi anbefaler generelt å unngå gjennomføringer i noten. Eventuelle gjennomføringer bør kontrolleres ukentlig. Dette for å unngå skader som kan oppstå over tid.

7.4 Ettersyn, kontroll etter utsett av notpose

Etter at notposen er satt i sjø og ferdig installert skal notposen kontrolleres før det settes fisk i den. Kontrollen skal loggføres og dokumenteres. Se ellers kapittel 9 – Vedlikehold.

7.5 Grensesnitt mot andre hovedkomponenter

Bruker er ansvarlig for at flytekragen har tilstrekkelig kapasitet i innfestingspunktene i forhold til de laster notposen kan påføre flytekragen. Kreftene som oppstår i mest belastet innfestingspunkt er oppgitt i tabellen ”Notmodeller i Mørenot-gruppen” - på siste side i brukerhåndboken.

Brukeren skal påse at innfestingspunktene på flytekrage og utspilingssystem stemmer overens med innfestingspunkt på notposen, slik at notposen står riktig i sjøen uten feilbelastninger fra flytekrage og nedlodding. Den skal heller ikke blir påført gnag fra flytekrage, nedloddingssystem, fortøyning eller annet.

Noten skal innfestes i anlegget slik at hovedbelastningene blir tatt opp av taufellingene. Det er innfestingspunktene på hovedtauet som skal være hovedinnfestingen til flyter.

Lodd eller utspilingssystem skal være festet til innfestingsløkkene på bunntauet og i senter av bunnen.

Loddene kan være innfestet i innfestingsløkker på bunntauet i forlengelsen av løftetau og sidetau.

Innfesting av not til utspilingssystem skal kun skje i innfestingsløkker på bunntauet i forlengelsen av løftetau (der sidetauet fortsetter som krysstau).

Lodd eller utspilingssystem som er innfestet i noten, skal være plassert slik at det ikke fører til gnag på noten. Hvis det allikevel er fare for gnag, skal notposen forsterkes slik at den unngår at det blir hull i en normal driftsperiode.

Loddene eller utspilingssystemet bør være innfestet på en måte som gjør at belastningen på noten kan oppheves før opphaling av noten. All belastning fra lodd eller utspilingssystem skal være fjernet før noten heves.

7.6 Mobilt ekstrautstyr

Ved montering og bruk av mobilt ekstrautstyr må dette gjøres på en slik måte at en unngår å skade notposen.

Midlertidige innfestinger ved bruk av mobilt ekstrautstyr skal utføres på en slik måte at de ikke påfører notposen belastninger, gnag eller slitasje.

Alt mobilt ekstrautstyr må sikres mot uhell og uvær slik at utstyret eller deler av utstyret ikke løsner og kan skade notposen.

Installasjon av dødfisksystem skal monteres og håndteres med samme grad av forsiktighet og sikring i forhold til å minimere risiko for skade på not som annet utstyr som benyttes. Ved installasjon av dødfisksystem skal oppdretter forholde seg til gyldig brukerhåndbok utstedt av leverandør av dødfisksystemet. Oppdretter må sørge for at noten er tilpasset dødfiskutstyr med hensyn til forsterkninger og annet. Det skal sikres at dødfisksystem ikke har bevegelser i not som kan skade noten. Oppdretter har ansvaret for å inspisere dødfiskutstyr og not. Oppdretter har ansvaret for å påse at alt utstyr for håndtering av dødfisk skal, utenom operasjon, plasseres i senter-bunn av not der man har forsterkninger i noten. Ved sterk strøm eller mye bevegelse av not kan dødfiskutstyr flyttes fra sin normale posisjon, men dog ikke slik at det kan medføre risiko for skade på not.

7.7 Fastmontert ekstrautstyr

Ved festing og bruk av fastmontert ekstrautstyr bør man unngå gjennomføringer i notposen. Dette for å unngå skader som kan oppstå på grunn av gnag og slitasje over tid.

Ekstrautstyr må festes slik at det ikke påfører notposen belastninger, gnag eller slitasje og ved gjennomføringer gjennom notposen skal forsterkes med ekstra notlin eller annet egnet beskyttelsesmateriale. Før gjennomføringer utføres på oppdrettslokasjoner skal leverandør kontaktes for å godkjenne metode.

Alt fastmontert ekstrautstyr må sikres mot uhell og uvær slik at utstyret eller deler av utstyret ikke løsner og kan skade notposen.

8. Krav til drift av nøter

8.1 Størrelse på fisk ved utsett

Oppdretter bør ha dokumentasjon på gjennomsnittsstørrelsen og størrelsesspredning på fisken som skal sette ut i nota. Maskestørrelsen i nota skal tilpasses fiskestørrelsen og størrelsesspredningen på utsettingstidspunktet.

8.2 Anløp og fortøyning av båt

Ved lasting og lossing av fisk, samt anløp og fortøyning av båt, må det påses at båt eller fortøyning av båt ikke kan skade notposen og at det ikke brukes utstyr som kan påføre notposen skade. All direkte kontakt mellom notposen og fartøy eller utstyr som fartøyet benytter bør unngås.

For hvert anløp bør det vurderes om værforholdene er gode nok, om det kreves ekstra nedlodding eller at båtanløpet må utsettes til forholdene bedrer seg.

8.3 Normal håndtering av not

Belastningen fra lodd eller utspilingssystem må oppheves før heving av not og noten må håndteres skånsomt for å unngå skader.

Når notposen heves/tørkes skal den kun heves etter løftetauene. Merkingen av løftetauene fremgår av tegningen eller notspesifikasjonen fra produsenten. Heving/tørking etter sidetau som ikke er løftetau skal kun gjøres for å ta opp slakk not slik at notposen blir påført minimal belastning.

Det er viktig at heving/tørking av noten foregår mest mulig skånsomt. Vi anbefaler at noten heves i flere omganger for å unngå for store punktbelastninger i noten.

Løfting og låring av noten skal kun skje etter innfestingspunktene i noten og etter at belastningen fra loddene/utspilingssystemet er opphevet.

Alle notløft skal foregå slik at notlinet ikke får økte belastninger. Løfting etter notlinet skal ikke forekomme.

Utsett og opptak må foretas på en kontrollert måte, og med riktig dimensjonert løfteutstyr i forhold til notstørrelsen for å hindre skader og gnag på noten. Notskift og utsett av nøter bør foregå under gunstige værforhold.

8.4 Normale driftsinnstillinger

Brukeren skal påse at innfestingspunktene på flytekrage og utspilingssystem stemmer overens med innfestingspunkt på notposen, slik at notposen står riktig i sjøen uten feilbelastninger fra flytekrage og nedlodding. Den skal heller ikke blir påført gnag fra flytekrage, nedloddingssystem, fortøyning eller annet.


Notposen skal innfestes i anlegget slik at hovedbelastningene blir tatt opp av taufellingene. Det er innfestingspunktene på hovedtauet som skal være hovedinnfestingen til flyter.

Lodd eller utspilingssystem skal være festet til innfestingsløkkene på bunntauet og i senter av bunnen.

NB! Innfesting av not til utspilingssystem skal kun skje i innfestingsløkker på bunntauet i forlengelsen av løftetau (der sidetauet fortsetter som krysstau).

8.5 Rengjøring i sjø

Ved rengjøring av not i sjø må dette gjøres på en slik måte at noten ikke påføres skader, som for eksempel notspylingsutstyr henger seg fast og lager revner i notlinet eller skader noten.
Vi anbefaler at heving og senking av spyleutstyret gjøres manuelt eller at det mekaniske utstyr har tilstrekkelig begrensning i hevekraften til at man unngår skader på noten hvis utstyret henger seg fast.

8.6 Håndtering av not og lodd

Løfting og låring av lodd/utspilingssystem må skje på en slik måte at det ikke kommer i kontakt med noten eller påfører noten større punktbelastninger enn det innfestingspunktet er dimensjonert for. Notposene skal løftes på en slik måte at man unngår skjevbelastninger av notlinet.

Løfting og låring av noten skal kun skje etter innfestingspunktene i noten og etter at belastningen fra loddene/utspilingssystemet er opphevet.

Alle notløft skal foregå slik at notlinet ikke får økte belastninger. Løfting etter notlinet skal ikke forekomme.

8.7 Spesielle miljøforhold

Drivis og andre objekt som driver i vannmassene og som kan gjøre skade på noten, bør avledes før det kommer i kontakt med noten.

Ved spesielle miljøforhold, som for eksempel nedising og store snømengder, kan man senke hoppenettet ned i sjøen for å smelte av isen eller snøen. Dette skal kun gjøres ved fare for skader på oppdrettsanlegget og må begrenses mest mulig i tid.

8.8 Ekstraordinære belastninger fra båter:

Ved anløp av båter til anlegget må det påses at noten er godt loddet og at båten legger til på riktig side i forhold til strømretning, slik at noten ikke kan komme i kontakt med båten.
Ved anløp og fortøyning av båt, må det påses at båt eller fortøyning av båt ikke kan skade noten og at det ikke brukes utstyr som kan påføre noten skade.

9. Vedlikehold

9.1 Risikovurderinger

NS 9415:2009 har krav om at det skal gjennomføres risikovurderinger for prosjektering, montering og drift av hovedkomponenter til fiskeoppdrett. Vurderingen skal dekke inn spesifikke punkter som gjelder for hver enkelt lokalitet og driftsform. Risikovurderingen skal baseres på en systematisk risikoanalyse og skal gjennomføres spesifikt for hver lokalitet.

Mørenot Aquaculture AS har gjennomført egne risikovurderinger som omhandler fasene «prosjektering og montering», men bruker av notposen må selv gjennomføre risikovurderinger som omhandler notposens «driftsfase».

Risikovurderingen kan og bør føre til endringer i drift og vedlikeholdsprogram som er fastsatt i brukerhåndboken. Det kan ikke gjøres endringer som reduserer antall inspeksjoner eller reduserer antall objekter som skal inspiseres men vurderingene skal gi føringer på hvor grundig ettersynet skal være på de enkelte sjekkpunkt på hver enkelt lokalitet. F.eks. vil det være behov for en mer omfattende kontroll på en veldig eksponert lokalitet enn en mindre eksponert lokalitet.

For veiledning og krav til risikoanalyser: NS 5814 – bestilles på www.standard.no

9.2 Ettersynsprogram og vedlikeholdsplan for not i driftsfasen.

Alt ettersyn skal dokumenteres og oppbevares sammen med øvrig dokumentasjon for den aktuelle notpose. På vår Netlog kan du legge inn alle ettersyn som kreves – ellers kan eksempelskjema i brukerhåndbok kopieres og brukes som et fullverdig ettersynsprogram. Du kan logge inn i vår Netlog her.

Det er 4 ulike typer ettersyn som må utføres i driftsfasen:

 1. Periodisk ettersyn 1
  • Ettersyn som skal utføres minimum en gang hver uke
 2. Periodisk ettersyn 2
  • Ettersyn som skal utføres minimum en gang hver 6. måned
 3. Hovedettersyn
  • Ettersyn som skal utføres av sertifisert servicestasjon
 4. Hendelsesinitiert ettersyn
  • Ettersyn som skal utføres før eller etter planlagte eller uforutsette hendelser som kan føre til skader på notpose.

9.3 Periodisk ettersyn 1:

Dette ettersynet skal gjennomføres minimum en gang hver uke og er en visuell inspeksjon som kan utføres av personell som har sitt daglige virke på anlegget. Kontrollen skal omfatte følgende:

 • Sjekk av alle innfestingspunkter mellom not og flytekrage – både ved vannlinje og topprekke
 • Visuell inspeksjon av hvordan notposen står i sjøen – se spesielt etter over belastning på enkelte punkt eller deformasjon / volumreduksjon. Det kan indikere at noe er galt med lodd / utspilingssystem.
 • Kontroll av begroing. For mye begroing kan føre til for stor belastning på notposen.
 • Se etter hull / maskebrudd i notposen på de områdene som er synlig fra overflaten.
 • Sjekk om ekstrautstyr montert på eller i nærheten av noten er forsvarlig sikret.

Eksempel på utfylling av sjekkliste til Periodisk ettersyn 1. Andre typer sjekklister eller loggføringsmetoder kan benyttes så lenge alle punktene i inspeksjonen registreres. Utfylt sjekkliste / logg skal lagres på lokalitetens base / kontor.

Kontroll av:Tilstand / kommentarer:Kontrollert dato:Kontrollert av:
Innfestingspunkt not / flyterBrudd i 2 innfestningstau ved vannlinje M3. Utbedret på stedet. Ellers OK08.11.12Ole
Utspiling / deformasjonAlle notposene står fint i sjøen.08.11.12Ole
BegroingNoe blåskjellpåslag OBS!08.11.12Ole
Hull / skaderIngen hull08.11.12Ole
EkstrautstyrForspreder løsnet i M5. Utbedret på stedet08.11.12Ole

9.4 Periodisk ettersyn 2:

Dette ettersynet skal utføres minimum en gang hver 6. måned og er en visuell inspeksjon som skal utføres med dykker eller ROV / kamera. Bruk risikovurderingen som grunnlag for hvor grundig denne inspeksjonen skal utføres og om intervallet bør økes i forhold til minstekravet på 6. mnd.

Kontrollen innebærer en inspeksjon av hele notposen inkludert bunn. Det skal spesielt kontrolleres for følgende:

 • Hull eller skader som følge av slitasje fra utspilingssystem.
 • Hull eller skader som følge av slitasje fra ekstrautstyr som dødfskhov eller lift-up
 • Generell tilstand og utforming på notposen
 • Begroing

Eksempel på utfylling av sjekkliste til Periodisk ettersyn 2. Andre typer sjekklister eller loggføringsmetoder kan benyttes så lenge alle punktene i inspeksjonen registreres. Utfylt sjekkliste / logg skal lagres på lokalitetens base / kontor sammen med inspeksjonsrapport fra dykker / ROV operatør.

Kontroll av:Tilstand / kommentarer:Kontrollert dato:Kontrollert av:
Utspilingssystem / notIngen tegn til kontakt mellom not og utspilingssystem.19.11.12Dykker 1
Ekstrautstyr / dødfisksystemLift up var ikke på rett plass. Flyttet til senter bunn. Ingen gnag eller slitasje19.11.12Dykker 1
Generell tilstandNotposene står fint i sjøen.19.11.12Dykker 1
BegroingRen not. Ingen begroing19.11.12Dykker 1

9.5 Hovedettersyn

En oppdrettsnot skal etter 24 måneder ha gyldig servicekort som vedlegg til sertifikatet for den dimensjonsklassen noten er sertifisert for. Når notlinets styrke er mellom 100 % og 65 % av krav til bruddstyrke kan servicekortet ha en gyldighetsperiode på inntil 12 måneder. Hvis notlinet har lavere reststyrke enn 65% av krav skal notposen kasseres.

Hovedettersyn etter 24 (12) mnd. skal utføres på servicestasjon som er sertifisert i henhold til Nytek forskriften og NS 9415. Ettersyn og reparasjon skal loggføres og servicekort (reparasjonskort) skal vise reststyrke på notlin og generell tilstand på notposen. Servicekortet skal oppbevares på lokaliteten og er sammen med produktsertifikat gyldig dokumentasjon på notposen.

Kontrollen innebærer en inspeksjon av hele notposen inkludert strekktest av notlin og vurdering av tilstand på tauverk og andre materialer i notposen. Ombygging av notposen skal alltid skje i samråd med produsenten. Ombygging av Mørenot Aquacultures notposer som fører til økt belastning (utvidelse i sider eller bunn) skal kun utføres av Mørenot Aquacultures verksted eller verksted som er godkjent av Mørenot Aquaculture AS

9.6 Hendelsesinitiert ettersyn

Dette ettersynet skal utføres i forbindelse med uforutsette eller planlagte hendelser som kan føre til skader eller overbelastning på notposen. Inspeksjonen skal også utføres i forkant av håndtering som kan føre til rømming av fisk – f.eks. ved trenging av not før levering. Det skal utføres en visuell inspeksjon og kan utføres av personell på anlegget. Ved behov skal det benyttes dykker eller ROV / kamera.

Hendelsesinitiert ettersyn skal som et minimum utføres i forbindelse med følgende hendelser:

 •  Etter notposen er installert og før det settes fisk i notposen
 •  Før opplining av notposen i forbindelse med f.eks. avlusning eller levering av fisk
  •  Periodisk ettersyn 2 skal være utført minimum 6 uker før denne type operasjon
 •  Etter uvær eller andre store belastninger på notposen
 •  Etter andre hendelser som kan ha påført noten skader eller stor belastning.

Oppdretters risikovurdering må legge føringer for hvor omfattende inspeksjonen skal være utover det som er fastsatt i punktet over.

Eksempel på utfylling av sjekkliste til Hendelsesinitiert ettersyn Andre typer sjekklister eller loggføringsmetoder kan benyttes så lenge alle punktene i inspeksjonen registreres. Utfylt sjekkliste / logg skal lagres på lokalitetens base / kontor sammen med inspeksjonsrapport fra dykker / ROV operatør.

HendelseKontroll av not før levering av fisk
Kontroll av:Tilstand / kommentarer:Kontrollert dato:Kontrollert av:
Utspilingssystem / notIngen tegn til kontakt mellom not og utspilingssystem. 26.11.12ROV
Ekstrautstyr / dødfisksystemDødfiskhov OK. Lite dødfisk i bunn26.11.12ROV
Generell tilstandNotposene står fint i sjøen.26.11.12ROV
BegroingLitt begroing de første 5 meter, men ikke blåskjell.26.11.12ROV

10. Logg

Under drift skal alt ettersyn, vedlikehold og utskiftninger være ført i egen logg. Den skal inneholde:

 • utført handling (type inspeksjon, vedlikehold eller reparasjon), med henvisning til plan og prosedyre
 • resultat etter utført handling
 • nødvendig oppfølging som konklusjon etter utført handling
 • dato
 • utførende person/institusjon

Alle hendelser kan loggføres i Netlog. Brukernavn og passord tildeles av produsenten av noten. Du kan logge inn i vår Netlog her.

Oversikt over maks tillatt nedlodding på notposer levert av Mørenot Aquaculture AS
Omkrets flytekrageTotal notdybdeDimensjons- klasseMaksimal nedlodding jevnt fordelt rundt bunntauMinimum nedlodding jevnt fordelt rundt bunntauAnbefalt vekt i notspissMaksimal belastning påført flytekrage fra notpose
mm1-7KgKgKgKg
70-890-15III3200,001400,00500,001550,00
70-8915,1-30IV3200,001400,00500,001550,00
70-8930,1-40IV3200,001400,00500,001550,00
90-1090-15IV3200,001400,00750,001800,00
90-10915,1-30IV3200,001400,00750,001800,00
90-10930,1-40V3200,001400,00750,001800,00
110-1290-15V5400,002700,001000,002100,00
110-12915,1-30V5400,002700,001000,002100,00
110-12930,1-40V5400,002700,001000,002100,00
130-14915,1-30VI8500,003400,001250,002500,00
130-14930,1-40VI8500,003400,001250,002500,00
150-16915,1-30VII13000,004200,001500,003200,00
150-16930,1-40VII13000,004200,001500,003200,00


Notmodell-tabellen forutsetter:
Signifikant bølgehøyde lavere enn 2,5 meter - Dimensjonerede strømhastighet mindre enn 0,75 m/sek. For klasse 0 notposer - blir grenseverdiene satt i forbindelse med klasse 0 analyse for hvert design

Alle bergninger er utført med tråd nr 24 uk og maskestørrelse 15,5mm .Dette er den notlinvarianten med høyest vekt per kvadratmeter og dermed høyest soliditet

Notposene er beregnet med 30 grader konet bunn og maksimal total dybde i hver kategori - Samlet skal dette sikre en konservativ beregning av laster og vekter for hver kategori

Maks lodding tar utgangspunkt i minimumskravet til bruddstyrke i tau, dividert med materialfaktoren for tau med knute .

Minimum lodding skal sikre at fisken i noten får et viss minimumsvolum ved maks. strøm og bølgehøyde. Vi har definert dette til at noten skal ha minimum 30 % restvolum under ekstreme forhold

Ved beregning av nedlodding og laster i innfestingspunkt har vi lagt følgende til grunn:

"Notposen skal være tilpasset den flytekragen den skal brukes i" (NS 9415). Det er flytekragen som definerer den fysiske omkretsen på nota i sjø. Vi har derfor valgt å beregne nøtene etter den største kjente flytekragen i hver klasse/kategori.

Anbefalinger og maksgrenser er ikke justert opp mot kapasitet / oppdrift til flytekrage. Ved nedlodding og utspiling må bruker kontrollere om vekter og system er godkjent opp mot kapasitet til hver enkelt flytekrag